������������������������������������������������������

แทงหยวกกล้วย

แทงหยวกกล้วย

ถ้าพูดถึงเรื่อง “แทงหยวก” คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จัก เพราะงานแทงหยวกเป็นงานศิลปะโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในปัจจุบัน เหลือช่างฝีมืองานแทงหยวกน้อยคนแล้ว 

กลุ่มช่างแทงหยวกบ้านโพนทราย ถือว่าเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันทำงานในงานประเพณีต่างๆใน หมู่บ้าน ซึ่งเรียกว่า  กลุ่มโดยธรรมชาติ  นั่นคือมีการร่วมแรงร่วมใจในงานที่จัดขึ้นภายในชุมชน  ทุกงานเช่น  งานสงกรานต์  งานเลี้ยงปู่ตา  งานบุญผะเหวด  งานบุญบั้งไฟ  แต่ละงานทุกคนต่างมีบทบาทอื่นๆตาม ความสามารถของเช่น  เป็นนักดนตรี  เป็นเฒ่าจ้ำ  เป็นกรรมการชุมชนด้านต่างๆ  แต่ในงานแห่ปราสาทผึ้ง วันออกพรรษา  แต่ละคนจะร่วมกันทำหน้าที่เป็นช่างแทงหยวกอย่างแข็งขัน  ความสามารถทางการแทง หยวกนี้จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบว่า  ได้เรียนรู้มาจากช่างอาวุโสในชุมชนรุ่นต่อรุ่น  ส่วนใหญ่มักเรียนรู้ สืบต่อกันมากับบุคคลในครอบครัวเชน  เรียนจาก ตา  หรืออบิดาจากการเป็นลูกมือ  ใช้การเรียนรูโดนวิธี สังเกตและหดแทงลายง่ายๆก่อนจนสามารถทำได้คล่อง กลุ่มช่างแทงหยวกบ้านโพนทราย ถือว่าเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันทำงานในงานประเพณีต่างๆใน หมู่บ้าน ซึ่งเรียกว่า  กลุ่มโดยธรรมชาติ  นั่นคือมีการร่วมแรงร่วมใจในงานที่จัดขึ้นภายในชุมชน  ทุกงานเช่น  งานสงกรานต์  งานเลี้ยงปู่ตา  งานบุญผะเหวด  งานบุญบั้งไฟ  แต่ละงานทุกคนต่างมีบทบาทอื่นๆตาม ความสามารถของเช่น  เป็นนักดนตรี  เป็นเฒ่าจ้ำ  เป็นกรรมการชุมชนด้านต่างๆ  แต่ในงานแห่ปราสาทผึ้ง วันออกพรรษา  แต่ละคนจะร่วมกันทำหน้าที่เป็นช่างแทงหยวกอย่างแข็งขัน  ความสามารถทางการแทง หยวกนี้จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบว่า  ได้เรียนรู้มาจากช่างอาวุโสในชุมชนรุ่นต่อรุ่น  ส่วนใหญ่มักเรียนรู้ สืบต่อกันมากับบุคคลในครอบครัวเชน  เรียนจาก ตา  หรืออบิดาจากการเป็นลูกมือ  ใช้การเรียนรูโดนวิธี สังเกตและหดแทงลายง่ายๆก่อนจนสามารถทำได้คล่อง

ด้วยความสามารถดังกล่าว  กลุ่มช่างแทงหยวกบ้านโพนทราย  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ให้เป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน  สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  (ช่างแทงหยวก) พุทธศักราช  ๒๕๕๘ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๘  โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  นับเป็นเกียรติสูงสุดที่กลุ่มช่างแทงหยวกบ้านโพนทรายได้รับ  อันสะท้อนให้เห็นว่า  ประเทศชาติให้ความสำคัญต่องานช่างพื้นบ้านและประสงค์จะให้มีการสืบสานต่อเนื่องมิให้สูญหายไป
 

สนใจ ติดต่อผู้ประสาน นายณัฐพงษ์ มั่นคง 089-9664536