About Us

เพจนี้คือเพจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้่านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย หมู่ 3 ต.บ้านไทย
เทศบาลนครอุบลราชธานี